Regnskapsbloggen

Verdt å vite om ferieavvikling, ferieloven og feriepenger

Når det nærmer seg ferietid dukker det alltid opp mange spørsmål. Og alle handler ikke om feriemål og valuta – for hvordan fungerer egentlig feriepenger, og hvem bestemmer når ferien skal starte? Her er de viktigste bestemmelsene for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi tar utgangspunkt i bestemmelsene for lovbestemt ferie som beskrevet i ferieloven. På noen arbeidsplasser gjelder også andre bestemmelser, regulert av tariffavtaler og lokale avtaler.


Feriepenger

La oss starte med det som gjør hele feriegildet mulig – nemlig feriepengene. Feriepengene tjenes opp året før ferien tas ut. I ferieåret skal disse pengene utbetales i stedet for lønn når ferien avvikles.

For å kunne regne ut feriepengene må vi ta utgangspunkt i feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget består av lønn, bonus og alt av vederlag som utbetales som godtgjørelse for personlig arbeidsinnsats. Feriepengene utgjør minimum 10,2 % av dette grunnlaget. For de over 60 år med rett på ekstra ferie er satsen 12,5 %. Selvstendige næringsdrivende og frilansere har vanligvis ikke rett på feriepenger.

Feriepenger utbetales i stedet for lønn når man tar ferie. Utbetalingstidspunktet er regulert av ferieloven til siste vanlige lønningsdag før ferien.


Verdt å vite som arbeidstaker

 • Siden feriepengene tjenes opp i løpet av foregående år må du ha vært i jobb året før for å ha rett til feriepenger. Men selv om du ikke har jobbet har du likevel rett til å ta fri. Du kan også la være å ta ferie hvis du ikke har tjent opp feriepenger. Unntaket er hvis du arbeider i en bedrift som avvikler felles ferie, eller hvor det er redusert drift i hovedferieperioden (1. juni til 30. september).
 • Når feriepengene utbetales i ferieåret er det ikke trukket skatt, men feriepenger er skattbar inntekt på lik linje med all annen lønnsinntekt. Den reduserte skatten dekkes av at det trekkes mer skatt resten av året.
 • Hvis et arbeidsforhold avsluttes skal feriepengene du har til gode utbetales som en del av sluttoppgjøret. Dette skal utbetales før arbeidsforholdet avsluttes. Da trekkes det forskuddstrekk av feriepengene, siden de utbetales i opptjeningsåret.


Verdt å vite som arbeidsgiver

 • Bonus og provisjonsbasert lønn skal være en del av grunnlaget for beregningen av feriepengene. Diett, reiseutgifter og feriepenger utbetalt i opptjeningsåret skal ikke regnes med.
 • Det skal trekkes skatt direkte av feriepengene hvis de betales ut i opptjeningsåret, men ikke dersom de utbetales i ferieåret.
 • Feriepengene skal legges til side for de ansatte, og vil vises som en gjeldspost i regnskapet. Denne avsetningen er regnskapsmessig, og betyr ikke at det er nødvendig å sette av pengene på en konto.


Lengde på ferien

Ferie er noe man har rett på, men også noe man plikter å avvikle. Man har vanligvis krav på minst 25 virkedager ferie i året. Med virkedager menes alle hverdager og lørdager. Søndager og helligdager er ikke inkludert. Det vil si at en uke består av seks virkedager, og at man etter ferieloven har krav på fire uker og en dag ferie. Mange har i tillegg en femte ferieuke som følge av en tariffavtale eller en lokal avtale.


Verdt å vite som arbeidstaker:

 • I hovedferieperioden kan du kreve tre uker sammenhengende ferie.
 • Hvis du starter i ny jobb senest 30. september har du rett på full ferie. For å kunne kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden må du imidlertid ha tiltrådt innen 15. august. Begynner du etter 30. september har du krav på en uke ferie samme år.

Verdt å vite som arbeidsgiver:

 • Selv om arbeidstaker har rett på tre uker sammenhengende ferie så er det ingen plikt. Hvis ansatte ikke benytter seg av denne muligheten er det viktig å følge opp at det likevel avvikles full ferie.
 • Søndager og lovbestemte høytidsdager skal ikke regnes med i den ansattes ferie.

Tidspunkt for ferien

Arbeidstaker eller tillitsvalgt skal drøfte tidspunktet for ferien sammen med arbeidsgiver. Til syvende og sist er det likevel arbeidsgiveren som har siste ord i saken.

I hovedferieperioden, 1. juni til 30. september, kan arbeidstaker kreve tre uker sammenhengende ferie. Nøyaktig når i denne perioden ferien legges er det imidlertid arbeidsgiver som avgjør. I bedrifter som reduserer driften helt eller delvis i hovedferieperioden kan også arbeidsgiver kreve at ferien legges til denne perioden.


Verdt å vite som arbeidstaker:

 • Du kan ikke bestemme tidspunkt for ferien selv, men mange arbeidsplasser har fleksible ordninger. Husk at du kan be om å få vite tidspunktet for ferien inntil to måneder på forhånd. Snakk med arbeidsgiver om ferieplanene dine.
 • Det er ikke mulig å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Så hvis du tar ferie i en uke du vanligvis jobber fire dager, har du likevel brukt en hel ferieuke, og ikke fire feriedager.


Verdt å vite som arbeidsgiver:

 • Det er arbeidsgivers ansvar at de ansatte tar ut sin lovbestemte ferie i løpet av året. Du kan risikere å bli erstatningspliktig hvis arbeidstakere ikke får avviklet ferien de har krav på.
 • Etter at arbeidstakerne er informert om tidspunkt for ferieavviklingen kan tidspunktet kun endres når uforutsette hendelser tilsier at ferien vil skape vesentlige problemer for driften.

Permisjon, sykdom og overføring av feriedager

I utgangspunktet skal all ferie avvikles i løpet av kalenderåret. Hvis man ikke har anledning til å ta ut ferie grunnet sykdom eller permisjon skal ferien overføres til neste år. Med en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er det imidlertid tillatt å overføre inntil 12 virkedager ferie til påfølgende år.

Feriepenger knyttet til feriedagene skal også overføres til påfølgende år sammen med feriedagene.


Verdt å vite som arbeidstaker:

 • Hvis du blir syk og arbeidsufør før eller i løpet av ferien kan du kreve nye feriedager. Du har rett på like mange feriedager som dager du har vært syk. Kravet må dokumenteres med legeerklæring – egenmelding gir ikke rett til nye feriedager.
 • Du kan ta ferie under fødsels – og omsorgspermisjon. Det er noe man har rett på, men ikke plikt til. Hvis man tar ut ferie i denne perioden vil permisjonen forskyves tilsvarende.


Verdt å vite som arbeidsgiver:

 • Det er ikke tillatt å utbetale lønn i stedet for ferie. Unntaket er utbetaling av feriedager til gode når en arbeidstaker slutter i jobben.
 • Nyansatte som ikke har tatt ut full ferie hos tidligere arbeidsgiver har i praksis overført feriedagene til sin nye arbeidsplass. Husk at du som arbeidsgiver plikter å påse at også nyansatte avvikler ferie.

Hva med feriepenger for vinterferien?

Feriefritiden er jo som kjent ikke lønnet, og man må belage seg på å bruke feriepengene som ble opptjent i fjor. Vanligvis får arbeidstakere utbetalt alle feriepengene til en fastsatt tid, uavhengig av når de faktisk tar ferie. Da er det opp til arbeidstakeren selv å sørge for at feriepengene holder helt til høstferien, eller neste vinterferie, for eksempel. Men – ferieloven åpner også for at utbetalingen deles opp hvis man velger å dele opp ferien sin. Utbetaling praktiseres ulikt av forskjellige arbeidsgivere, og avhenger også av om man har timeslønn eller månedslønn.


Verdt å vite som arbeidstaker:

 • Hvis du må betale ferien før du får feriepenger har du ikke rett på tidligere utbetaling av feriepenger. Noen arbeidsgivere har imidlertid andre ordninger for forskudd eller lån.
 • Det kan være mulig å dele opp utbetalingen av feriepenger hvis du deler opp ferien. Sjekk med din arbeidsgiver.


Verdt å vite som arbeidsgiver:

 • Det er mulig å forenkle utbetalingen av feriepenger med en felles utbetalingsdato. I slike tilfeller kan arbeidstaker ikke kreve å få delt opp utbetalingen av feriepenger.
 • Hvis feriepengene overstiger lønnen for vanlig arbeidstid i ferien, kan det overstigende beløpet utbetales i forbindelse med hovedferien eller lønn for juni.Artikkelen er skrevet av Tripletex


Har du spørsmål om ferie?
Ta kontakt med oss på post@drammendata.no eller på telefon 32 21 36 21.


Del dette blogginnlegget:

Ta kontakt med oss!