Regnskapsbloggen

Regjeringens kontantstøtte til næringslivet

Kjære kunder

 

Som mange av dere kanskje fikk med seg, så la regjeringen i går frem forslag om ny støtteordning for næringslivet.

Vi ber dere først og fremst se på informasjonen nedenfor, om det kan gjelde ditt selskap.

Vi står klare for å bistå dere med dette, når dette åpner opp fra  17. april. Søknad kan altså IKKE sendes inn før den en dato.

Videre gjør vi oppmerksom på at denne støtteordningen også gjelder kun de AS’ene med 1 eller flere ansatte, eller ENK som har dette som hovedinntekt.

For ytterligere spørsmål rundt dette, ber vi dere om å ta kontakt med deres saksbehandler hos oss.

Vi benytter anledningen til å  ønske alle våre kunder en riktig flott påske!

 

 

Regjeringens kontantstøtte til næringslivet

 

COVID-19 respons: Søknad om kontantstøtte

Den norske regjeringen har nå opprettet en kontantstøtteordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig reduksjon i omsetning som følge av koronaviruset og tilhørende smitteverntiltak. Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut i fra oppgitte tall for mars.

 

Regjeringen har nå opprettet en kontantstøtteordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig reduksjon i omsetning om følge av COVID-19 og tilhørende smitteverntiltak.

Proposisjonen fremlegges Stortinget fredag 3. april. Hovedinnholdet er imidlertid blitt formidlet av regjeringens representanter i en pressekonferanse avholdt kl.18 den 2. april.

Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut ifra oppgitte tall for mars. Det er ikke eksplisitt nevnt, men vi forventer at kompensasjonen vil behandles som skattepliktig inntekt i selskap som mottar støtten. Søknadsportalen vil åpne for norske bedrifter 17. april.

 

Hvem kompenseres

Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som opplever et omsetningsfall over 30 prosent i månedene april og mai (20 prosent i mars), med unntakene nevnt nedenfor. Omsetningsfall i prosent tar utgangspunkt i bedriftenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned 2020 og omsetning i mars måned 2019. Dersom bedriften ikke var virksom 2019, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020. Omsetning av finansaktiva skal ikke regnes med.

Ordningen vil ikke gjelde for følgende næringer:

 • finansnæringen
 • produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • olje- og gassutvinning
 • private barnehager
 • flyselskap under egen støtteordning
 • utenriks sjøfart som er varetransport
 • foretak uten ansatte (utenom enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • foretak uten aktivitet
 • foretak som er under konkursbehandling eller er begjært konkurs

Hva kan bedriftene kompenseres for

Bedriftene skal bli kompensert for følgende uunngåelige faste kostnader:

 • leie av lokale
 • lys og varme
 • renovasjon
 • vann og avløp
 • leie av maskiner og inventar
 • rådgivningstjenester som regnskap
 • forsikring og avgifter på transportmidler
 • kontingenter og forsikringspremier

Hvordan bestemmes kompensasjonen

Kompensasjonen bestemmes ut fra følgende formel:

Kompensasjon= Omsetningsfall i %*(uunngåelige faste kostnader-egenandel)*justeringsfaktor

 Bedrifter som er stengt av staten får en justeringsfaktor lik 0,9, mens øvrige bedrifter får en justeringsfaktor lik 0,8. Bedrifter som ikke har blitt tvunget til å stenge får i tillegg en egenandel på NOK 10 000 i måneden.

Terskelen for utbetaling er på NOK 5 000,-, og beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen vil ikke betales ut. Det settes et øvre tak på utbetaling til NOK 30 millioner per juridiske person per måned.  For konserner kan beløpsgrensen bli høyere.

 

Framgangsmåte og attestasjon

Bedrifter kan søke støtte gjennom Altinn, hvor behandlingene i stor grad vil være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata. Slik kan ordningen iverksettes raskt og pengene bli utbetalt snarest mulig. Det kreves erklæring fra revisor eller autorisert regnskapsfører til søknaden. Alle som søker kompensasjon må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Kontroll av rapporterte tall vil gjennomføres i etterkant.

Da det jobbes med å få på plass ordningen umiddelbart, er det derfor begrensede muligheter til å ivareta alle hensyn. Det åpnes derfor for å justere modellen, grenser og kontrolltiltak ved en senere anledning.

 

Øvrige godkjenninger

Ordningen må ESA-godkjennes. Det jobbes ut ifra at ordningen skal begrunnes med covid-19-utbruddet som eneste utløsende faktor og at støtten utgjør kompensasjonen for tapt omsetning. Støtteintensiteten må også baseres på objektive kriterier, slik at ordningen automatisk kan godkjennes. Ordningen vil slik ikke komme i konflikt med lånegarantiordningen for bedrifter som inngår i SMB-kategorien, hvilket betyr at et foretak kan benytte seg av begge ordninger.

 

Del dette blogginnlegget:

Ta kontakt med oss!